معرفی فتومتر اپلیکیشنی برای اندازه گیری ابعاد اشیاء با دوربین موبایل؟

معرفی فتومتر اپلیکیشنی برای اندازه گیری ابعاد با موبایل ۹۴٫

اپلیکیشن ها از پس کارهای فوق العاده ای بر می آیند. یکی از آنها، اندازه گیری دقیق طول و عرض اشیاست؛ آن هم زمانی که خط کش و متر و کولیس در دسترسمان نیست.

فتومتر یک اپلیکیشن خوب ایرانی است که از طریق گرفتن عکس، با دقت تمام ابعاد اشیاء درون کادر را می سنجد.

معرفی فتومتر؛ اپلیکیشنی برای اندازه گیری ابعاد اشیاء با دوربین موبایل

ادامه خواندن معرفی فتومتر اپلیکیشنی برای اندازه گیری ابعاد اشیاء با دوربین موبایل؟