معرفی Fedora Reader اپلیکیشنی برای مطالعه فید های RSS در ویندوز فون؟

معرفی اپلیکیشن Fedora Reader.

معرفی Fedora Reader؛ اپلیکیشنی برای مطالعه فیدهای RSS در ویندوزفون

ادامه خواندن معرفی Fedora Reader اپلیکیشنی برای مطالعه فید های RSS در ویندوز فون؟