میلیون ها نفر از مردم فکر میکنند فیس بوک همان اینترنت است؟

باور غلط مردم جهان از اینترنت.

میلیون ها نفر از مردم تصور می کنند فیسبوک همان اینترنت است

ادامه خواندن میلیون ها نفر از مردم فکر میکنند فیس بوک همان اینترنت است؟