گوگل بد افزارهای اندروید را در سال ۲۰۱۴ به میزان ۵۰ درصد کاهش داده است؟

کاهش ۵۰ درصدی بد افزارهای اندروید توسط گوگل.

گوگل بد افزارهای اندروید را در سال ۲۰۱۴ به میزان ۵۰ درصد کاهش داده است

ادامه خواندن گوگل بد افزارهای اندروید را در سال ۲۰۱۴ به میزان ۵۰ درصد کاهش داده است؟